این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Registration Fees

 

CASPIAN Meeting 2017

in collaboration with CSI

 

Online Registration

 

The Registration Fee Includes:

Breaks,Lunches,Congress Package,CME

 

 

 

Titel

Cost

Specialists, Sub-specialists

5,000,000 Rls

400,$

Perfusionist, Nurses

2,000,000 Rls

200,$

Fellows,Students

1,000,000 Rls

100,$

 

 

Registration Deadline:

Online Registration is possible until
November 1,2017