این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Contact Us

  Address: Razavi Hospital,After Qaem Bridge,Azadi Highway,Mashhad,Khorasan Razavi Province,IRAN
Tel:  0098-51-36002892
          0098-51-36002888 
Fax: 0098-51-36004359
Email: