این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

&nbsp;Consultant Pediatric Cardiologist, <div>Head of Service, Evelina Children Hospital,</div> <div>London, United Kingdom</div>