این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

&nbsp;Kiumars Abbasi, MD<br /> Cardiac Surgeon Tehran University of Medical Sciences Tehran, Iran