این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Neonatologist,
Mashhad University of Medical Sciences,
CEO of Razavi Hospital Mashhad-Iran