این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

&nbsp; <p class="info" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:red">Aliasghar Bolourian, MD<o:p></o:p></span></b></p> <p class="info" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif;">&nbsp;Cardiovascular SurgeonCardiovascular<o:p></o:p></span></p> <p class="info" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana, sans-serif;">&nbsp;Department of Razavi Hospital<o:p></o:p></span></p> <p class="info" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 2cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 107%; font-family: Verdana, sans-serif;">&nbsp;Mashhad Iran</span></p>