این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


CASPIAN Focus Imaging
CMR in Congenital Heart Disease,CMR Case Interpretation Course

Moderator: Freidoon Noohi,Iran
Facilitators: Zahra Alizadeh Sani,Mohammad Reza Kasae


History and the Role of CMR in Congenital Heart Disease
Zahra Alizadeh Sani,Iran / 15 min
When to do PVR after TFTC,CMR Role
Seyed Javad Saba,Iran /15 min
CMR Evaluation of Simple Congenital Heart Disease
Nahid Rezaeian,Iran / 15 min
CMR in Aortic Disease
Sanaz Asadian,Iran / 15 min
CMR Case Interpretation Course
Mohammad Kasaei,Kiara Rezaei Kalantari / 60 min