این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


CASPIAN Master Class
Live 3D Echo Scanning,Tips & Tricks

Moderator: Ali Hamadanchi,Germany
Facilitators: Afsoon Fazlinezhad,Hoorak Pourzand