این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


CASPIAN Focus Imaging
CMR in Structural and Valvular Heart Disease
 
Moderator: Saeid Mirsadraei,UK
Facilitators: Zahra Alizadeh Sani,Alireza Heidari Bakavoli


Frastrating Thickenned Myocardium
Anahita Tavoosi,Iran / 20 min
Right Heart Dilema
Mohammad Reza Kasaei,Iran / 20 min
CMR for Non-compaction LV,Pros and Cons
Kiara Rezaei Kalantari,Iran / 20 min
CMR Guided Electrophysiologcal Interventions
Alireza Heydari Bakavoli,Iran / 20 min
CMR Imaging for Structural and Valvular Heart Disease Interventions
Alizadeh Sani,Iran / 20 min