این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


CASPIAN Hands on Workshop
Heart Dissection Lab
 
Moderators: Bharat Dalvi,Ali Hamadanchi,Maziar Gholampour,Alireza Fazel
Facilitators: Mohammad Vejdanparast,Iran