این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


CASPIAN Focus Live
Interventions in Heart Failure & Pulmonary Hypertension

Moderator: Bharat Dalvi,Ahmet Celebi
Panelists:  A. Hussein Tabatabaei,Mohammadreza Sabri

Novel Device-based Interventional Strategy for Idiopathic Severe Pulmonary Hypertension
Eustaquio Onorato,Italy / 10 min
Intervention in CHD with Pulmonary Hypertension
Seong Ho Kim,South Korea / 10 min
Transcatheter Potts Shunt from Animal Study to Human Experience
Keyhan Sayadpour,Iran / 10 min
AFR in Severe Pulmonary Hypertension
Ata Firouzi,Iran / 10 min
LVAD in Heart Failure,Tips and Tricks
Ahmad Amin,Iran / 10 min


 

Live Case Transmision