این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


CASPIAN Focus Live
Paravalvular Leak Closure
 
Moderator: Eustaquio Onorato,Worakan Promphan
Panelists: Majid Maleki,Majid Dehghani
 
 
PVL Closure: When to close?
Hoorak Poorzand,Iran / 10 min
PVL,How to quantify? Echo Pearls and pitfalls
Afsoon Fazlinezhad,Iran / 10 min
PVL Closure,Echo Role in Case Selection and Guidance During Procedure
Mohammad Sahebjam,Iran / 10 min
How to Solve Problems During Paravalvular Leak Closure Device (PLD) implantation  
Eustaquio Onorato,Italy / 10 min
Off Lable-Transcatheter Pulmonary Paravalvular Leak Closure
Behzad Alizadeh,Iran / 10 min


 
 
Live Case Transmision