این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


CASPIAN Focus Imaging
Live Assessment of Valve CT Planning
 
Moderator: Saeid Mirsadraei,UK
Facilitators: Leila Alizadeh, Saeid Abtahi
 
CT for Minimal Invasive Valve Surgery
Saeed Mirsadraei,UK / 20 min
AV Calcification Qantification,does it Matter? 
Hamidreza Pouraliakbar,Iran / 20 min
Live Assessment of TAVI CT Planning   
Saeed Mirsadraei,UK - Hamidreza Pouraliakbar,Iran / 60 min