این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Target AudienceCME Score

Cardiologists 7.25
Cardiac Surgeons 7.25
Anesthesiologists 3.75

 

Reviewers Panel