کارگاه به مدت یک روز در دو نوبت صبح و عصر برگزار شده، در نوبت صبح مباحث تئوری مربوط به دستگاه ها و کنترل کیفی آنها مطرح می شود و در بعدازظهر توضیح مختصری در مورد تستهای کنترل کیفی داده شده سپس برخی از تستها بصورت عملی انجام می شوند.

افزایش الزامات قانونی برای اطمینان از عملکرد سیستمهای تصویربرداری تشخیصی در پزشکی هسته ای به ویژه سیستم تصویربرداری PET، سبب افزایش تقاضا برای استفاده از خدمات پشتیبانی متخصصان فیزیک پزشکی شده است. از شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی خواسته می شود که ضمن مشارکت در فرآیند کنترل کیفی دستگاههای پزشکی هسته ای، تجربیات و سوالات خود در این زمینه را مطرح کنند. 
این کارگاه آموزشی برای فیزیسیستها و سایر افراد علاقه مند به انجام تستهای کنترل کیفی سیستمهای تصویربرداری پزشکی هسته ای توصیه می شود. همچنین اطلاعات ارایه شده می تواند برای تکنولوژیستهای با تجربه، که دانش فنی بیشتری از فیزیک و ساختار این سیسمتها دارند و نیز پرسنل فنی شرکتهای پشتیبان دستگاههای تصویربرداری سودمند باشد.
 
 


بازگشت1396/08/10