مقالات برگزیده کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در شماره مکمل مجله نوزادان ایران چاپ می شود.

 مقالات برگزیده کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در شماره مکمل مجله نوزادان ایران چاپ می شود. 
مهلت ارسال مقاله به کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی تا ۲۵ اسفند ماه 1396 است. 
بر اساس این گزارش به نقل از دبیر علمی این کنگره بین المللی، مقالات پذیرش شده در این کنگره در شماره مکمل ژورنال Iranian Journal of Neonatology (IJN) چاپ خواهد شد. 
مجله نوزادان ایران که یک نشریه پزشکی و پژوهشی است و به صورت فصلی توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود. 
گفتنی است، کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان پنجم و ششم اردیبهشت ماه سال ۹۷ در بیمارستان فوق تخصصی رضوی برگزار خواهد شد.


بازگشت1396/12/06