تماس با ما
آدرس: ایران، خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آزادی، بعد از پل قائم، بیمارستان رضوی

تلفن: 
خانم آبیار 36002892- 51- 98+
آقای عدالتی 
36002888- 51- 98+
خانم محجوب 
36002885- 51- 98+

ایمیل:
congress@razavihospital.ir
razavihospital1@gmail.com