این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
محورهای همایش

محورهای همایش

Laparoscopic Colectomy

Laparoscopic Proctocolectomy

Pelvic Organ Prolapse

Laparoscopy in IBD

Robotic Colorectal Surgery

Laparoscopy in POP (Pelvic Organ Prolapse)

Laparoscopic Proctectomy