این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
گروه هدف

گروه هدف

     شرکت در این همایش برای کلیه گروه های پزشکی و پیراپزشکی پس از ثبت نام آزاد بوده و گواهی حضور و نیز گواهی ارائه پوستر برای کلیه ثبت نام شدگان صادر خواهد شد.
این کنگره دارای امتیاز بازآموزی برای پزشکان و پیراپزشکان محترم مطابق با مصوبه بازآموزی می باشد.