این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
لیست پنل های ارائه شده:

لیست پنل های ارائه شده:

The 3rd International Colorectal and the 1st International Laparoscopic Colorectal Surgery Congress-First Day
The 3rd International Colorectal and the 1st International Laparoscopic Colorectal Surgery Congress-Second Day
The 3rd International Colorectal and the 1st International Laparoscopic Colorectal Surgery Congress-Third Day