این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
هیأت علمی و اجرایی

هئیت علمی و اجرایی

Seyed Mohammad Hadi Amirian,MD
Pediatrician
Professor of Mashhad University of Medical Sciences

مشاهده

Abdolali Kharazmi,MD
Pediatrician
Professor of Mashhad University of Medical Sciences

مشاهده

Gholamali Mamouri,MD
Neonatologist
Professor of Mashhad University of Medical Sciences

مشاهده

Ashraf Mohammadzadeh,MD
Neonatologist
Professor of Mashhad University of Medical Sciences

مشاهده

Abdolah Banihashem,MD
Pediatric Hematology
Associate Professor of Mashhad University of Medical Sciences


مشاهده

Scientific Chairman
Reza Saeidi,MD
Neonatologist
Associate Professor of Mashhad University of Medical Sciences CEO of Razavi hospital / Mashhad-Iran

مشاهده

Ahmad Shahfarhat,MD
Neonatologist
Assistant Professor of Mashhad University


مشاهده

Zahra Badiei,MD
Pediatric Hematology
Associate Professor of Mashhad University of Medical Sciences


مشاهده

Hamid Farhangi,MD
Pediatric Hematology
Assistant Professor of Mashhad University of Medical Sciences

مشاهده

Ali Ghasemi,MD
Pediatric Hematology
Assistant Professor of Mashhad University of Medical Sciences

مشاهده

Shahin Mafinezhad
Neonatologis
Assistant Professor of North Khorasan University of Medical Sciences
Mashhad-Iran

مشاهده

Executive Chairwoman
Tahereh Najafi,MD
Pediatrician / Mashhad-Iranمشاهده

Seyede Fatemeh Khatami,MD
Neonatologist
Professor of Mashhad University of Medical Sciences

مشاهده

Hasan Boskabadi
Neonatologist
Associate Professor of Mashhad University of Medical Sciences
Mashhad-Iran

مشاهده