این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
محورهای همایش

محورهای همایش·      آنمی نوزادی

·      تعویض خون

·      بدخیمی های نوزادان

·      لنفوپنی، نوتروپنی

·      استفاده از سلولهلی بنیادی در نوزادان

·      تالاسمی

·       ترومبوسیتوپنی