این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
گروه هدف

گروه هدف
·      
شرکت در این همایش برای کلیه گروه های پزشکی و پیراپزشکی پس از ثبت نام آزاد بوده و گواهی حضور و نیز گواهی ارائه پوستر برای کلیه ثبت نام شدگان صادر خواهد شد.

 

·       گواهی اخذ امتیاز بازآموزی نیز مطابق با مصوبه بازآموزی صرفاً برای گروه هدف صادر خواهد شد.