این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
بیمارستان عروسکی

بیمارستان عروسکی

بیمارستان عروسکی: شیوه ای نوین به منظور ارتقا آگاهی و دانش سلامت کودکان

4/02/1397

ساعت 8-10 صبح

 

خوش آمد گویی و گروه بندی در گروه های 5 نفره و انجام پیش آزمون

دانشجویان پزشکی

اجرای شش ایستگاه طراحی شده جهت ارتقای آگاهی و دانش سلامت کودکان

دانشجویان پزشکی

جمع بندی و انجام پس آزمون

دانشجویان پزشکی