این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Appreciative Inquiry- From Basics to practice in higher Education

Appreciative Inquiry- From Basics to practice in higher Education

 مدرس: Dr. Mohsen Reza Heidari 
Neuroscience PhD از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران
زمان: 6 اردیبهشت 97 ساعت 11 الی 13:10
مکان: سالن مدرسه قلب